Perbezaan pendapat tidak dapat dielakkan. Ada khilaf yang kecil dan ada yang sampai jatuh kafir. Ikhtilaf terjadi sejak zaman Nabi dan akan berlarutan ke masa Imam Mahdi. Soalnya di sini, pendapat mana satukah yang patut kita pilih? Takkanlah di antara semua pendapat berlainan itu semuanya betul. Di antara 73 jalan, di manakah jalan yang lurus?

Al-Quran sendiri telah menjawab persoalan besar ini dengan ayat berbunyi “yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat,” (Surah Fatihah ayat 7).

“orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiqiin, dan orang-orang yang Syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan,” (Surah Nisa’ ayat 69).

Nikmat terbesar yang mereka peroleh ialah ilmu makrifatullah. Merekalah rantaian ulama’ yang bersambung sanadnya dengan sayyidil wujud, Muhammad SAW. Setiap daripada mereka telah berteman di antara satu sama lain melalui hubungan guru-murid. Bagi membantu kita mengikuti mereka, dikhususkan aqidah sohih Ahlul Sunnah wal Jamaah dari aliran Asyairah dan al-Maturidiah. Siapakah Asyaari dan al-Maturidi? Dua sosok ulama’ ini merupakan figur yang saling berkait sanadnya dan giat membantah fahaman sesat. Kerana kewibawaan keduanya mempertahan kesucian islam, maka ulama’ secara ijmak mengikuti madrasah aqidah mereka.

Sanad adalah bagian dari agama. Jika tanpa sanad, seseorang akan bebas berkata-kata dan mendakwa-dakwi sesuka hatinya. Siapa mengaji tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ilmu ialah cahaya dan tidak diambil melainkan dari dada para ulama’. Demikianlah maksud diangkat ilmu daripada manusia bermaksud dimatikan ulama’. Siapa yang duduk dengan ulama’ dan awliya’, akan dekat dengan Allah.

Dalam kajian ini, kita perhatikan sanad Ahlul Sunnah wal Jamaah dari salsilah Tarekat Naqsyabandiah, sebuah tarekat yang muktabar. Dari tarbiyah mashayeikh sufi ini terbitlah mujtahid dalam mazhab feqh dan lahirnya imam ahli hadis. Justeru salasilah emas Ahlul Sunnah wal Jamaah melibatkan sanad Tarekat Naqsyaband dan sanad imam mazhab seterusnya sanad ulama’ hadis. Kita akan dapati, mereka yang berkongsi guru yang sama akan membawa faham tauhid yang serupa lantaran aqidah, feqh dan tasawuf tidak terpisah dari sebarang disiplin pengajian ilmu.

Muallim agung kita tentulah baginda Nabi Muhammad SAW. Di zamannya, sebarang pertikaian akan terus diselesaikan dengan turunnya wahyu. Aliran pelik yang timbul seperti khawarij Zu al-Khuwaisirah dan nabi palsu Musailimah al-Kazzab lebih pantas dibenteras. Saidina Muhammad mendidik 124 ribu sahabat yang menjadi bintang-gemintang di langit malam bagi diikuti umat manusia sesudahnya. Di antara mereka yang terbaik adalah Khulafaur Rasyidin iaitu Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.

RASULULLAHABU BAKAR AL-SIDDIQSALMAN AL-FARISI

Tarekat Naqsyaband mewarisi wirid dari Abu Bakar al-Siddiq yang berguru dengan Nabi. Maka sebelum Tarekat Naqsyaband disusun oleh Khwaja Bahauddin Naqsyaband pada abad ke-13, ia dipanggil aliran Siddiqiah dengan merujuk kepada Abu Bakar al-Siddiq. Khalifah pertama umat Islam ini tidak diragui keimanannya. Asyairah mencontohi aqidah Abu Bakar secara mutlak.

Pada suatu masa ditanyakan kepada Abu Bakar, “Adakah mungkin kita mengenal Allah (secara nyata)?” Jawabnya, “Lemahnya kita dalam mengenal Allah itulah makna sebenar-benar mengenal.” Hal ini dirumuskan Asyairah dalam sifat Allah mukhalafatuhu taala lil hawadis. Zat Allah tidak boleh dikhayalkan atau dimirip-miripkan.

Seorang lagi sahabat Nabi yang masyhur ialah Salman al-Farisi. Beliaulah yang menyumbang idea bernas dalam Perang Khandaq. Kepada beliau, Abu Bakar mewariskan tarekat yang barakah. Rasulullah memuji bangsa Salman al-Farisi dengan sabda, “Sekiranya iman itu tergantung di bintang al-Thurayya, maka akan dicapai oleh manusia daripada kaum ini (kaum Parsi).” (HR Ibn Hibban)

SALMAN AL-FARISIQASIM

Dari Abu Bakar al-Siddiq, tarekat ini kembali jua kepada cucundanya iaitu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Siddiq. Salman al-Farisi dengan amanah menyambungkan silsilah emas ini kepada yang berhak. Qasim ialah tabiin yang lahir di zaman khalifah Usman ibn Affan dan terkenal sebagai ulama’ Madinah. Beliau mengambil hadis secara langsung dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin al-Zubair, Abdullah bin Jaafar, Abdullah bin Khabbab, Rafi’ bin Khadij, Aslam hamba Umar bin al-Khattab dan ramai lagi. Umar bin Abdul Aziz di waktu menjawat gabenor Madinah telah merujuk Imam Qasim dalam masalah perluasan Masjid Nabawi.

QASIMJAAFAR AL-SHADIQ

Jaafar al-Shadiq tiada sangkut paut dengan Syiah. Melalui ucapan beliau kita boleh jumpai penafiannya daripada Rafidhah. “Barangsiapa mengira bahwa aku adalah imam ma`sum yang wajib ditaati maka aku benar-benar tidak ada sangkutpaut dengannya. Dan barangsiapa mengira bahwa aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar maka aku berlepas diri daripadanya.” Dalam sebuah pertanyaan lain, Jaafar al-Shadiq menjawab, “apakah ada orang yang mencela datuknya? Abu Bakar adalah datukku. Aku tidak akan mendapatkan syafaat Muhammad Sallallahu `alaihi wasallam pada hari kiamat jika aku tidak mencintai keduanya dan memusuhi musuh-musuhnya.” Dengan mencontohi Jaafar al-Shadiq, Asyairah berbeza akidah dengan Syiah. Para sahabat Nabi wajib dicintai dan tiada seorang pun yang layak dimaki.

Dari majlis Jaafar al-Shadiq, berlaku pengkaderan imam-imam besar yang menjadi ikutan ummah. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Abu Yazid Bustami.

JAAFAR SHADIQIMAM MALIKIMAM SYAFIEIMAM AHMAD BIN HANBALZAKARIA AS-SAJIIMAM ABU HASAN ASYAARI

Imam Abu Hasan Asyaari ialah keturunan sahabat Nabi bernama Abu Musa Asyaari yang kaumnya telah dipuji Allah dalam ayat 54 Surah Maidah. Asyaari sempat berguru dengan Zakaria as-Saji yang juga murid Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam mazhab dan ahli hadis. Manakala Imam Ahmad pula mengambil ilmu dari Imam Syafie yang telah menghafaz kitab Muwattho’ karangan Imam Malik bin Anas. Sebenarnya semua imam mazhab saling berkasih sayang dalam ilmu di antara satu sama lain. Imam Malik berguru dengan Imam Jaafar Shafiq dan meniru ahwal gurunya saat menangis di depan hidangan makanan kerana teringatkan kelaparan moyangnya baginda Rasulullah.

Abu Hasan Asyaari setelah 40 tahun bergelumang dalam dunia Muktazilah, akhirnya pada satu malam dia mimpikan Rasulullah SAW. Ru’yah yang berlaku selama tiga kali itu mengisyaratkan Asyaari agar memanfaatkan ilmu kalam bagi mempertahankan kesohihan aqidah. Di tangannya, firqah Muktazilah tersungkur tidak berdaya. Pendapat pelik seperti “manzilah baina manzilatain” dipangkas tajam. Asyaari menulis kitab Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin, Risalah ila Ahl alThaghr, Risalah fi al-Istihsan al-Khawd fi ‘Ilm al-Kalam dan al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-Zaygh wa al-Bid’a. Kerana ketokohannya menumpaskan aliran sesat dan keilmuannya menyusun prinsip tauhid, maka layaklah Imam Abu Hasan Asyaari dinobatkan sebagai imam aqidah Ahlul Sunnah wal Jamaah.

IMAM JAAFAR SHADIQIMAM ABU HANIFAH QADHI ABU YUNUS & MUHAMMAD BIN AL-HASAN ABU SULAIMAN BIN MUSA AL-JUZJANIABU BAKAR AHMAD AL-JUZJANIIMAM ABU MANSUR AL-MATURIDI

Imam Abu Mansur al-Maturidi bersambung dengan Abu Bakar Ahmad al-Juzjani, Abu Nashr Ahmad al-‘Iyadh, Nushair bin Yahya al-Balkhi dan Muhammad bin Muqatil ar-Razi. Mereka semua bersambung dengan Abu Sulaiman bin Musa al-Juzjani. Sedangkan, Abu Sulaiman bin Musa al-Juzjani mengambil sanad keilmuan kepada al-Qadhi Abu Yunus dan Muhammad bin al-Hasan, dua murid terbaik imam Abu Hanifah. Sebagai pengikut mazhab Hanafi, kitab karangan Abu Mansur al-Maturidi tidak banyak beza dengan kitab Fiqh Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Argumen rasional yang dipakai tangkas mencantas fahaman sesat.

Dikatakan nasab al-Maturidi dari keturunan Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Anshari, sahabat yang menyiapkan rumahnya sebagai teduhan pertama sebaik sahaja Nabi tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah. Sebagaimana unta Rasulullah memilih rumahnya buat melindungi baginda daripada panas basah, semacam itulah al-Maturidi terpilih dari jurai al-Ansari bagi mempertahankan aqidah.

JAAFAR SHADIQIMAM MALIKIMAM SYAFIEIMAM AHMAD BIN HANBALIMAM BUKHARI

Sahih Bukhari diiktiraf sebagai rujukan pertama selepas al-Quran. Penyusunnya Imam al-Bukhari telah mengumpulkan ribuan hadis Nabi dengan susah payah meskipun mendapat cobaan dari pemerintah Muktazilah zamannya. Aqidah Imam Bukhari dapat diamati dari Tarajim al-abwab bagi Sahih Bukhari. Keyakinannya yang Allah bukanlah semacam gambaran Mujassimah atau Musyabbihah terlihat ketika berhati-hati dalam mensyarahkan hadis sifat. Bagi al-Bukhari, zat dan sifat Allah tidak layak dibandingkan dengan makhluk.

Imam al-Bukhari berkata, “(hadis) Setiap sesuatu pasti hancur kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali kerajaan Allah.”

Keyakinan al-Bukhari ini diwarisi dari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Baihaqi menceritakan pendirian Imam Ahmad: “Firman Allah taala “Dan Tuhanmu datang” bermaksud qudrahNya. Al-Quran adalah berisi kalam matsal dan mauidhah.”

Bahkan dalam satu riwayat dari Ahmad bin Yaqub, Imam Ahmad mendoakan sebanyak tiga kali kepada sesiapa yang mencontohkan tangannya sebagai tangan Allah, agar terputus tangannya.

JAAFAR SHADIQABU HANIFAHDAWUD AL-TA’IMAARUF KHARKISIRRI AL-SAQATIJUNAID AL-BAGHDADI

Kesepaduan di antara syariat dan hakikat merupakan gagasan yang diangkat Junaid al-Baghdadi. Imam panutan Ahlul Sunnah wal Jamaah dalam tasawuf ini tidak rela orang ramai mengejar hal rohani sahaja sambil mengabaikan hal feqh. Mana mungkin seseorang itu sampai kepada Allah sedangkan al-Quran mengajar kita menjaga zahir dan batin. Syariat dan hakikat mestilah seiring. “Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.” (Surah Fatihah ayat 5).

Junaid al-Baghdadi mengambil ilmu feqh dan hadis dari bapa saudaranya Sirri al-Saqati sementara ilmu tasawuf dipelajari dari ulama’ sufi terawal, Harith al-Muhasibi. Al-Baghdadi berpesan, “Siapa pun yang tidak mempelajari al-Quran dengan hatinya dan tidak belajar hadis secara resmi, serta tidak mempelajari hukum Islam terlebih dahulu sebelum menenggelamkan diri dalam tasawuf, maka dia tidak berhak menjadi pemimpin.”

JAAFAR SHADIQABU YAZID BUSTAMIABU HASAN KHARQANIALI FARMADIIMAM GHAZALI

Bagi yang melazimi majlis ilmu di masjid surau, nama Imam al-Ghazali tidak perlu diperkenalkan lagi. Kitab karangannya sering dikuliahkan seperti Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin dan Ihya Ulumiddin. Dari peringkat asas seperti Ayyuhal Walad sampailah tahap tinggi seperti Iqtisad fil Iktiqad, al-Ghazali telah menyumbang jasa besar kepada Islam. Kemenangannya menundukkan Muktazilah, Syiah Batiniah dan Ahli Falsafah membersihkan jalan bagi Ahlul Sunnah wal Jamaah tumbuh subur.

JAAFAR SHADIQABU YAZID BUSTAMIABU HASAN KHARQANIALI FARMADIYUSUF HAMDANISYEIKH ABDUL QADIR JAILANI

Selain bersambung sanad dari jalur Siddiqiah, Syeikh Abdul Qadir al-Jailani bersambung sanadnya dengan Junaid Baghdadi dari jalur sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dengan gelaran Ghausul Azam dan Sultanul Awliya’, Syeikh Abdul Qadir al-Jailani merupakan wali qutub yang masyhur. Tapak kakinya dikatakan berada di atas pundak semua wali. Dengan karamah yang beragam dan diriwayatkan ramai, ketinggian maqamnya di sisi Allah sukar disangkal. Dia boleh berada di banyak tempat dalam satu masa yang sama, bercakap di lapangan luas kepada ribuan orang secara jelas dan berjalan melipat bumi ke tempat yang jauh, hal ini menunjukkan karamahnya sebagai wali Allah. Majoriti tarekat di dunia ini bersalasilah dengan Syeikh Abdul Qadir al-Jailani. Salah satu wirid terpenting yang diamalkan ialah memperbanyak kalimah “Lailahaillallah”.

Rujukan:

• Sejarah Tarekat. UUM Press.
• Tanwirul Qulub. Maaruf Karki.
• Doktrin Ahli Hadith. ARG.
• Qasim. https://dakwah.info/2019/12/12/al-qasim-bin-muhammad-bin-abu-bakar/
• Jaafar Sadiq. https://thepatriots.asia/jangan-selewengkan-aqidah-imam-jaafar-shadiq/
• Silsilah Asyaari. https://www.hmetro.com.my/amp/addin/2020/12/656130/perisai-iman-di-nusantara
• Kitab2 Abu Hasan Asyaari. https://www.bharian.com.my/amp/rencana/agama/2018/11/493975/imam-al-ashari-perkukuh-akidah-aswj
• Jasa Abu Mansur Maturidi. https://www.facebook.com/128718040563915/posts/1551103634992008/?mibextid=cr9u03
• Sanad Abu Mansur Maturidi. https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/abu-manshur-al-maturidi-imam-aqidah-ahlusunnah-wal-jama-ah-785iy


Perhatian sebentar…

Sejak 2012, kami bersungguh menyediakan bacaan digital secara percuma di laman ini dan akan terus mengadakannya selaras dengan misi kami memandaikan anak bangsa.

Namun menyediakan bacaan secara percuma memerlukan perbelanjaan tinggi yang berterusan dan kami sangat mengalu-alukan anda untuk terus menyokong perjuangan kami.

Tidak seperti yang lain, The Patriots tidak dimiliki oleh jutawan mahupun politikus, maka kandungan yang dihasilkan sentiasa bebas dari pengaruh politik dan komersial. Ini mendorong kami untuk terus mencari kebenaran tanpa rasa takut supaya nikmat ilmu dapat dikongsi bersama.

Kini, kami amat memerlukan sokongan anda walaupun kami faham tidak semua orang mampu untuk membayar kandungan. Tetapi dengan sokongan anda, sedikit sebanyak dapat membantu perbelanjaan kami dalam meluaskan lagi bacaan percuma yang bermanfaat untuk tahun 2024 ini dan seterusnya. Meskipun anda mungkin tidak mampu, kami tetap mengalu-alukan anda sebagai pembaca.

Sokong The Patriots dari serendah RM2.00, dan ia hanya mengambil masa seminit sahaja. Jika anda berkemampuan lebih, mohon pertimbangkan untuk menyokong kami dengan jumlah yang disediakan. Terima kasih. Moving forward as one.

Pilih jumlah sumbangan yang ingin diberikan di bawah.

RM2 / RM5 / RM10 / RM50

Terima kasih


Share.

Seorang Penceramah Bebas dan Guru Al-Quran Tauliah Khas. Aktif memenuhi jemputan kuliah agama di 10 buah masjid dan surau dalam sebulan. Bertugas mengajar kelas tahfiz di Pondok At-Tanzil serta mengajarkan al-Quran kepada orang ramai dalam Kelas Al-Quran Dewasa Kg Kelantan dan Kelas Al-Quran Dewasa TIC Kota Tinggi. Diijazahkan sanad 10 Qiraat Al-Quran termasuklah Riwayat Hafs an Asim dari Mesir. Graduan Diploma Qiraat & Tahfiz Al-Quran, Darul Quran JAKIM. Mahasiswa Sarjana Muda Usuluddin & Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Leave A Reply