Ditubuhkan pada tahun 1920 dan berakhir pada tahun 1947, Mandat British di Palestin adalah hasil dari:

 • Angan-angan politik Inggeris yang mahu menggantikan Empayar Uthmaniyah di Timur Tengah.
 • Janji-janji British untuk memberikan kuasa menja.jah wilayah itu kepada Perancis.
 • Janji-janji British yang bertentangan dengan kehendak mahu menentukan nasib sendiri kepada orang Arab dan penubuhan negara Yahudi untuk Zionis.

British memerintah Palestin di bawah Liga Mandat Bangsa-bangsa yang menyusul selepas termeterainya Deklarasi Balfour Britain pada tahun 1917, di mana, prinsip sepihaknya adalah “penubuhan sebuah negara sebagai rumah bagi orang-orang Yahudi” di tanah bersejarah Palestin.

Dalam 11 tahun menjelang pembentukan negara Israel di Palestin pada tahun 1948, kumpulan pela.m.pau Zionis yang tinggal di wilayah Palestin di bawah Mandat British mempraktikkan kegan.asan sebagai strategi ketenteraan untuk mempercepatkan penubuhan negara Yahudi yang merdeka. Keg.na.san mereka itu disasarkan terhadap pihak berkuasa Inggeris yang mentadbir Palestin serta terhadap penduduk pribumi Palestin di seluruh Palestin.

Kumpulan penggana.s bersen.jata Zionis ini terbahagi kepada tiga cabang-cabang utama iaitu Haganah, Lehi dan Irgun, mereka adalah kumpulan ultra-nasionalis sayap paling kanan dalam gerakan Zionis Revisionis

Lebih 57 sera.n.gan g.an.as pernah dilakukan oleh kumpulan-kumpulan ini yang telah membn.u.h lebih 5,000 orang Palestin dan beratus orang Inggeris. Walaupun sasaran utama kumpulan p.enggan.a.s ini adalah personel PBB, pegawai British dan meny.er.an.g pasukan polis untuk menggulingkan Mandat British, mereka turut melakukan kega.na.san terhadap penduduk Palestin untuk memp.ro.vokasi orang Palestin  hingga mereka melalui proses penempatan semula, berhijrah atau menjadi pelarian.

Peronda Haganah

Sebelum P.er.ang Dunia Kedua berakhir, kumpulan ini berusaha mengelak dari berk.onfron.tasi dengan pasukan tentera British, kerana mereka tidak mahu mengganggu usaha British dalam m.emr.angi musuh bersama mereka iaitu F.sis Jerman.

Haganah, adalah istilah dari bahasa Ibrani yang bermaksud “Pertahanan”, mereka merupakan sebuah organisasi paramilitari Zionis yang mewakili orang Yahudi di Palestin dari tahun 1920 hingga 1948. Haganah dibentuk bagi meme.rangi penentangan orang Arab Palestin terhadap penempatan orang Yahudi di Palestin.

Pada awalnya Haganah berada di bawah pengaruh Histadrut (Persekutuan Pekerja Awam). Walaupun diharamkan oleh pihak berkuasa Mandat British sebagai kumpulan pe.ngg.ana.s, dan kekurangan dari segi perse.nja.taan, Haganah berjaya mempertahankan agenda penempatan Yahudi di Palestin.

Haganah pada asalnya adalah bersifat sederhana, sekurang-kurangnya sehingga penghujung Per.ng Dunia Kedua, sesuai dengan dasar havlaga masyarakat Yahudi yang teratur (menahan diri) yang bertentangan dengan falsafah politik dan aktiviti pengg.an.as Irgun, Lehi dan Stern. Kerana itulah mereka bergerak berasingan, kerana pada asalnya Lehi dan Irgun adalah sebahagian daripada Haganah.

Dasar Kertas Putih yang diwartakan British pada tahun 1939 membangkitkan kemarahan Haganah kerana ia meluluskan resolusi yang melarang penempatan Yahudi di wilayah Mandat British di Palestin.

David Ben-Gurion, yang ketika itu adalah ketua Jewish Agency, menetapkan dasar bagi kestabilan hubungan antara Zionis dengan British: “Kami akan m.em.ra.ngi Hit.ler seolah-olah tidak ada Kertas Putih, dan kami akan me.mr.an.gi Kertas Putih seolah-olah ada tiada pepe.ran.gan.”

Sebagai tindak balas terhadap dasar Kertas Putih, Haganah membentuk unit Palmach sebagai pasukan pe.nyer.ang elit Haganah dan menganjurkan penghijrahan haram Yahudi ke Palestin. Kira-kira 100,000 orang Yahudi dibawa ke Palestin menggunakan lebih dari seratus buah kapal pada dekad terakhir yang dikenali sebagai Aliyah Bet.  Haganah juga mengadakan protes terhadap kuota migrasi Britain.

Pada tahun 1941 Haganah menerima pelawaan kerjasama dari British dan Sekutu untuk menangani pencero.bohan Axis di Palestin melalui Afrika Utara semasa Per.an.g Dunia Kedua.

Selepas p.er.ang, apabila Inggeris kekal menolak untuk membuka Palestin kepada kemasukan pendatang Yahudi tanpa had, dan cuba untuk membubarkan Palmach, Haganah beralih arah kepada tindakan keg.anasan, mereka meng.e.b.o.m jambatan, landasan kereta api, dan kapal-kapal yang digunakan untuk mengusir pendatang haram Yahudi.

Haganah lebih banyak memainkan peranan melalui Palmach bagi melaksanakan misi sab.otaj terhadap aset-aset British bagi mempermudahkan agenda penempatan Yahudi di Palestin. Namun mereka juga bertanggungjawab dalam tempoh darurat yang dikenali sebagai Darurat Palestin atau Insurgensi Yahudi yang menentang Mandat British di Palestin.

 

Emblem Haganah

Setelah PBB membuat keputusan untuk memisahkan Palestin (1947), Haganah dinaiktaraf sebagai angkatan pertahanan negara Yahudi; ia bertembung secara terbuka dengan tentera Inggeris dan berjaya mengatasi kekuatan tentera Arab Palestin dan sekutu mereka. Semasa penubuhan Negara Israel (1948), Haganah menguasai bukan sahaja sebahagian besar kawasan penempatan yang diperuntukkan kepada Israel melalui pemisahan sempadan, tetapi juga bandar-bandar Arab seperti Akko (Acre) dan Jaffa.

Kumpulan Penggana.s Zionis yang yang merupakan pecahan Haganah di Mandat British ini antaranya ialah:

Irgun (Etzel): Dikenali sebagai Organisasi Ketenteraan Nasional dan sayap ketenteraan gerakan Revisionis, Irgun menyatakan bahawa “kek.ejaman politik dan kega.nasan” adalah alat yang sah bagi perjuangan nasionalis Yahudi dalam menuntut tanah penubuhan negara Israel. S.eran.gan mereka melibatkan :

 • Pe.mb.nuhan beramai-ramai di Al-Quds pada Disember 1937: M.ili.tan Irgun melemparkan b.om tangan di pasar berhampiran masjid al-Quds, membnu.h dan menced.rakan puluhan pengunjung.
 • P.em.bn.ta.aian Haifa pada Mac 1938: Mi.litan Irgun dan Lehi melemparkan b.m tangan ke pasar Haifa, memb.unh 18, dan mencede.rakan 38 orang awam.
 • Pe.mb.nhan beramai-ramai Haifa pada Julai 1938: Irgun mele.tupkan kenderaan yang dipasang b.om di pasar Haifa, membnu.h 21 orang dan menc.edrakan 52 lagi.
 • Se.rng.an Desa Balad El-Sheik, Jun 1939: Perkampungan Palestin ini dis.er.ng oleh milit.an Haganah, barisan pertahanan Yahudi yang utama. Lima penduduk kampung hilang dan dib.unu.h.
 • P.nge.bo.mn Hotel King David, Julai 1946: Didalangi oleh Menachem Begin, Irgun merancang dan melakukan pengebo.man terhadap Hotel King David, ibu pejabat tentera British di Jerusalem untuk memus.nahkan dokumen yang mengandungi bukti kempen-kempen kegan.a.san kumpulan Zionis. S.eran.gan itu mengor.bankan 28 warga Britain, 17 orang Yahudi, 41 orang Palestin dan 5 yang lain, menjadikan angka kor.ba.n seramai 91 mang.sa.
 • S.er.a.gn terhadap Kelab Pegawai Inggeris di Goldschmidt House, Mac 1947: Ser.an.gn di Jerusalem ini mengo.rbankan 17 orang pegawai tentera dan perisik Britain.
 • Menawan dan memb.u.nh Askar Inggeris pada Julai 1947: Se.rangn yang menyebabkan pembn.u.han dua sarjan Inggeris di Netanya ini adalah usaha yang berkesan. Tidak lama kemudian, Inggeris meninggalkan Mandat British, dan menyerahkan Palestin kepada PBB.
 • P.nge.bo.man Stesen Kereta Api Jerusalem, Oktober 1947: Irgun mengbo.m Stesen Kereta Api Jerusalem selain merosakkan jalan dan menye.r.ang kenderaan tentera.
Anggota ra.dikal Yahudi ketika menerima latihan

Kumpulan Stern: Diasaskan oleh Avraham Stern pada tahun 1939, Stern adalah kumpulan eksentrik yang bahkan sanggup mejalin hubungan dengan Jerman untuk menumbangkan pemerintahan British di Timur Tengah. Di bawah Stern, kumpulan ini melakukan rom.pakan dan cubaan membn.uh terhadap orang British. Stern juga terkenal dengan “Lapan Belas Prinsip Pembaharuan Nasional,” yang mendorong penyebaran pengaruh Zionisme, menuntut sebuah negara Yahudi sejauh dari Sungai Nil di Mesir hingga ke Sungai Eufrat di Iraq.

Kumpulan Lehi: Setelah pihak Inggeris memb.unh Stern pada tahun 1942, pengikutnya berkumpul kembali sebagai gerakan bawah tanah yang dikenali sebagai Lehi, namanya adalah singkatan dari istilah bahasa Ibrani yang bermaksud Pejuang Kebebasan Israel:

 • Pe.mb.nuhn Lord Moyne, November 1944: Dibu.n.h di Kaherah, Mesir, Lord Moyne adalah wakil pemerintah Britain yang berpangkat tertinggi di Timur Tengah pada masa itu. Lehi menyasarkannya kerana sokongannya terhadap Persekutuan Arab Timur Tengah.
 • P.nge.bo.mn Kereta Api Kaherah-Haifa, awal 1948: Beberapa bulan sebelum pe.r.a.ng Arab-Israel pada tahun 1948, kereta api Kaherah-Haifa telah dib.o.m beberapa kali, s.er.angn-s.era.ngan itu didakwa atau dikaitkan dengan Lehi. S.era.ngan pada Februari meng.o.rba.nkan seramai 28 askar British, dan mence.der.akan 35 yang lain. S.eran.gan pada bulan Mac mengorba.nkan 40 orang awam, dan mence.d.erakan 60 lagi.
 • P.em.bn.ta.aian Deir Yassin, April 1948: Komando Lehi dan Irgun yang diketuai oleh Menachim Begin menyeran.g Deir Yassin, sebuah perkampungan yang diduduki seramai 700 orang Palestin, mereka membunu.h antara 100 hingga 120 penduduk kampung. Dalang di sebalik pemban.taian Deir Yassin, Begin, meletakkan justifikasi terhadap sera.n.gan itu dalam bukunya, The R.evolt:

“Orang-orang Arab di seluruh rantau, yang cenderung percaya pada cerita dongeng ‘Pelapah Irgun’ ditangkap dalam keadaan panik tanpa batasan dan mula melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Panik besar-besaran ini bertukar menjadi kemalangan akibat ramai orang terrhimpit dalam kesesakan yang tidak terkawal.  Kepentingan perkembangan ini dari segi politik dan ekonomi tidak banyak diperbesarkan.”

 • Pe.mb.nhan Count Folke Bernadotte pada September, 1948: Count Bernadotte, seorang perantara Keamanan PBB yang datang ke Timur Tengah pada tahun 1948 untuk mengubahsuai rancangan pemisahan Palestin dalam usaha menyelesaikan pertikaian Arab-Yahudi, juga dib.unuh oleh kumpulan itu.
 • Legasi Pe.mbu.nhan: Berbanding kumpulan pengg.an.as Yahudi yang lain, Lehi terkenal menggunakan pembu.n.uhan senyap sebagai mekanisme kegana.san mereka, bahkan ia turut dilaksanakan terhadap orang Yahudi yang mereka tuduh sebagai pengkhianat.

Lehi melakukan sebanyak 42 pembu.n.han, dua kali ganda lebih tinggi daripada gabungan Irgun dan Haganah. Dalam  pembu.nu.han yang bermotifkan politik, lebih separuh daripadanya disasarkan terhadap orang Yahudi yang lain.

Kumpulan ini turut terlibat dalam Pe.ra.ng Arab-Israel

Dalam membina blok perspektif politik dan program kenegaraan, kebanyakan kumpulan pengg.anas Zionis beralih dari kumpulan penggana.s haram kepada parti politik arus perdana dengan mudah seiring dengan tertubuhnya negara Israel pada bulan Mei 1948 (Namun beberapa kumpulan terus beroperasi walaupun selepas bulan Mei 1948, misalnya pembunu.han Count Bernadotte pada bulan September, 1948 seperti yang dinyatakan).

Menachim Begin mengubah kumpulan Irgun menjadi sebuah parti politik bernama Herut.  Lehi menjadi parti Moledet yang hari ini terus secara terbuka menyokong pembersihan etnik Palestin dari Tebing Barat dan Gaza, wilayah yang kini diduduki oleh Israel.

Sebahagian lagi pecahan anggota kumpulan Irgun dan Lehi dikumpulkan bersama kumpulan Haganaah, yang kemudiannya menjadi struktur utama yang mengasaskan penubuhan pasukan berse.njata Israel yang sah pada 31 Mei 1948. Haganah selaku organisasi bawah tanah dibubarkan dan namanya ditukar dan diabadikan pada nama rasmi tentera nasional Israel, iaitu Tzva Haganah le-Yisraʾel atau Israel Defense Forces (Angkatan Pertahanan Israel).

Standard militari Israel Defense Forces

Ironinya, bekas para pemimpin kumpulan-kumpulan  pengga.nas ini, iaitu Menachim Begin dan Yitzhak Shamir kemudiannya akan menjadi Perdana Menteri Israel – inilah legas politik ke.gana.san Zionis yang kini menjadi sebahagian daripada asas penubuhan entiti  politik Israel.

Gerakan bersenj.ata Haganah sebelum penubuhan negara Israel pernah dijadikan sebagai inspirasi yang mempengaruhi beberapa kumpulan gerakan pembebasan yang lain di seluruh dunia, Parti Komunis Malaya adalah salah satu darinya.

RUJUKAN:

Zadka, Dr. Saul (1995). Bl.o.od in Zion, How the Jewish G.uerr.illas drove the British out of Palestine. London: Brassey’s.


Perhatian sebentar…

Sejak 2012, kami bersungguh menyediakan bacaan digital secara percuma di laman ini dan akan terus mengadakannya selaras dengan misi kami memandaikan anak bangsa.

Namun menyediakan bacaan secara percuma memerlukan perbelanjaan tinggi yang berterusan dan kami sangat mengalu-alukan anda untuk terus menyokong perjuangan kami.

Tidak seperti yang lain, The Patriots tidak dimiliki oleh jutawan mahupun politikus, maka kandungan yang dihasilkan sentiasa bebas dari pengaruh politik dan komersial. Ini mendorong kami untuk terus mencari kebenaran tanpa rasa takut supaya nikmat ilmu dapat dikongsi bersama.

Kini, kami amat memerlukan sokongan anda walaupun kami faham tidak semua orang mampu untuk membayar kandungan. Tetapi dengan sokongan anda, sedikit sebanyak dapat membantu perbelanjaan kami dalam meluaskan lagi bacaan percuma yang bermanfaat untuk tahun 2024 ini dan seterusnya. Meskipun anda mungkin tidak mampu, kami tetap mengalu-alukan anda sebagai pembaca.

Sokong The Patriots dari serendah RM2.00, dan ia hanya mengambil masa seminit sahaja. Jika anda berkemampuan lebih, mohon pertimbangkan untuk menyokong kami dengan jumlah yang disediakan. Terima kasih. Moving forward as one.

Pilih jumlah sumbangan yang ingin diberikan di bawah.

RM2 / RM5 / RM10 / RM50

Terima kasih


Share.

•MALAY• •MUSLIM• •TERENGGANU• •NATIONALIST• •CONSERVATIVE•

Comments are closed.